Стратегически документи

Национална програма "Квалификация"

 

Програмата има за цел преодоляване дефицита на квалифицирани учители по чужд език, информатика и информационни технологии и подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование; повишаване капацитета на учителите по приоритетни направления; създаване на условия за въвеждане на предприемачество в училище от най-ранна детска възраст; популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики.
Национална програма "Квалификация" е приета с Решение № 106 на Министерския съвет от 01 март 2010 г. на основание § 55 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и е актуализирана с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.

 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.