Стратегически документи

Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"

 

Програмата цели осигуряване на възможност на всяко дете да получи съизмеримо по качество образование; развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона; повишаване ефективността на публичните разходи за образование, включително чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата.

Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа" е приета с Решение № 106 на Министерския съвет от 01 март 2010 г. на основание § 55 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.  и е актуализирана с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.

 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 665 на Министерския съвет от 15.09.2010 г.