Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2010 година

Националната статистическа програма за 2010 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

В Програмата са включени задачи и дейности в съответствие с хоризонталните приоритети, включени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система (НСС) на Република България, 2008-2012 г., приета от Министерски съвет с протокол № 15 на 02.04.2008 г.

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма за 2010 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 34 от  20 януари  2011 г.
 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 49 на Министерския съвет от 04.02.2010 г.