Стратегически документи

Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.)

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 година, Европейският съюз навлезе в нова фаза от своето развитие и утвърждаване като водещ фактор в световната политика и икономика. Осигурявайки на Съюза необходимата законова рамка и инструменти, за да отговори на бъдещите предизвикателства и на исканията на гражданите, новият договор ще направи Европа по-демократична и прозрачна, по- ефективна и стабилна, основана на правата и ценностите, свободата, солидарността и сигурността. Засиленото участие на националните парламенти, чрез механизма, гарантиращ че Съюзът действа само тогава, когато резултатите могат да бъдат постигнати по-добре на равнище ЕС (субсидиарност), ще повиши демократичността и легитимността на функционирането на Съюза. Съгласно разпоредбите на Договора за Европейския съюз, националните парламенти ще допринасят активно за доброто функциониране на Съюза, като бъдат информирани от неговите институции и бъдат нотифицирани за проектите на законодателни актове. С цел подпомагане на този процес, както и за осигуряване на качествен принос при провеждането на дискусии и решаването на основни проблеми, пред които се изправя Европа, Министерският съвет на Република България приема Годишна програма за българското участие в процеса на вземане на решения на ЕС.
Годишната програма се приема в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, съгласно който Министерският съвет информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия, когато участва в разработването и приемането на актове на ЕС. Позициите, включени в програмата, са разработени и обсъдени в рамките на координационния механизъм, създаден с Постановление на Министерския съвет № 85 от 17 април 2007 г. 
Главната задача на Годишната програма е да осигури основа за подготовка на българските позиции при обсъждането на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза.
Следвайки 18- месечната програма на Испанското, Белгийското и Унгарското председателство, както и Програмата на правителството на европейското развитие на България за периода 2009-2013 г., през 2010 г. България планира да насочи услията си към няколко висoкоприоритетни за страната и Съюза въпроси.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 47 на Министерския съвет от 04.02.2010 г.