Стратегически документи

Национална програма "Диференцирано заплащане"

Национална програма "Диференцирано заплащане" е актуализирана с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и е изменена с Решение № 819 на Министерския съвет от 26 октомври 2009 г. С изменението в програма "Диференцирано заплащане" се приема модул "Кариерно развитие на учителите и възпитателите", чиято основна цел е да се даде възможност за развитие на учителите и възпитателите, като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес и обвързване на кариерното развитие с нараствате на престижа и възнаграждението на учителите и възпитателите.


Документът е валиден до края на : 2009 г.