Стратегически документи

Национална програма "Квалификация"

Национална програма "Квалификация" е актуализирана с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и е изменена с Решение № 819 на Министерския съвет от 26 октомври 2009 г.
С последната актуализация в програма "Квалификация" се приема модул "Квалификация на педагогическите съветници и психолози". Той е насочен към превенция на насилието сред  деца и ученици, създаване на безопасна среда в училище, въвеждане на методики за диагностика на развитието на учениците.


Документът е валиден до края на : 2009 г.