Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кайнарджа 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Кайнарджа 2007 - 2013 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Кайнарджа 2011-2013 г.

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Кайнарджа 2007 - 2013 г.

Доклад от извършена оценка за изпълнение на основните стратегически и програмни документи на Община Кайнарджа за програмен период 2007-2013 г., приет с Решение №511 на Общинския съвет от 27.08.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.