Стратегически документи

Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди

Решението, което е приета Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди е обнародвано в ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 259 на Комисията за регулиране на съобщенията от 27.03.2008 г.