Стратегически документи

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България 2009–2013 г.

Актуализираната секторна пощенска политика на Република България 2009–2013 г. е зготвена въз основа на чл. 10 на Закона за пощенските услуги.

Стратегическата цел на Секторната пощенска политика е поддържане на устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 357 на Министерския съвет от 15.05.2009 г.