Стратегически документи

Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразприскване

Стратегията е приета от Министерския съвет с Решение на Министерския съвет № 779 от 28 септември 2005 г. и С Решение на Народното събрания от 28. септември 2005 г.
 


Документът е валиден до края на : 2008 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 28.09.2005 г.