Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2009 г.

Националната статистическа програма за 2009 г. е разработена в съответствие с глава трета от Закона за статистиката и е структурирана по области и теми съгласно Статистическата програма на Общността.
Разпространението се извършва съгласно Правилника за разпространение на статистически информационни продукти и услуги, Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания и Каталога на изданията на НСИ. Формите на разпространение на статистическите продукти и услуги са: интернет, общи и специализирани печатни и/или електронни публикации,
прессъобщения, въпросник за Евростат и международни организации, доклади, прогнози, информационни услуги по заявки, бази данни и информационни системи.
Изследванията, включени в програмата, осигуряват подробна информация за явленията и процесите в демографската и социалната област, макроикономиката, бизнеса, селското, горското и рибното стопанство и околната среда. Освен това са включени и дейностите,
произтичащи от поети международни задължения на Република България.
Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката ковано желязо. През 2009 г. се предвижда провеждане на нови изследвания и дейности, като например: бюджет на времето, цени на производител на услугите в областта на информационните технологии, комбинирани съоръжения за електроенергия и топлоенергия, усъвършенстване предоставянето на информация на потребителите и развитието на интернет сайта на НСИ, информационите системи "Бизнес статистика" и "Външна търговия", както и нови проекти по ФАР 2006 и договори с ЕК.
В програмата са включени задачи и дейности в съответствие с хоризонталните приоритети, включени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система (НСС) на Република България, 2008-2012 г., приета от Министерския съвет с Протокол № 15 на 2 април 2008 г. 


Документът е валиден до края на : 2009 г.