Стратегически документи

Национална програма "Съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата"

Националната програма за съфинансиране цели да обедини усилията на централната и местната власт при подобряване на материалната база на училищата.

Национална програма "Съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата" е актуализирана с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.