Стратегически документи

"Национална програма за въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване"

Основна цел на Националната програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (ІV, VІІ, ХІІ клас) чрез национални стандартизирани изпити.

"Национална програма за въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване" е актуализирана с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.