Стратегически документи

Национална програма "Модернизация на материалната база в училище"

Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" е актуализирана с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.