Стратегически документи

Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"

Програмата е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (2005-2007 г.) и развива нейните постижения, като същевременно допълва спечеленият от МОН по линия на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" проект "ИКТ в образованието" в частта осигуряване на достъп до Интернет и стимулиране на изявени ученици и учители. Актуализацията на Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" е приета с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.