Стратегически документи

"Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст"

Националната програма цели осъществяване на стратегически приоритети, свързани с по-пълно обхващане и задържане на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение. "Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст" е актуализирана с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.