Стратегически документи

Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"

Програмата цели осигуряване на възможност на всяко дете да получи съизмеримо по качество образование, осигуряване на мрежа от професионални училища, отговаряща на състоянието на пазара на труда и на социално-икономическия профил на региона, както и повишаване ефективността на публичните разходи. Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа" е актуализирана с Решение № 146 на Министерския съвет от 12 март 2009 г. на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.