Стратегически документи

Национална програма "Роден език и култура зад граница"

Програмата цели подобряване на условията за осъществяване на образователно-възпитателни дейности, съдействащи за укрепване на българската духовност, за съхраняване и развиване на чувството за национална принадлежност, както и създаване на предпоставки за успешно продължаване на образованието и обучението в училища в Република България при завръщане в родината. Националната програма "Роден език и култура" е приета на основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Решение № 146 на Министерския съвет от 12.03.2009 г.