Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Сапарева баня 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Сапарева баня 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Сапарева баня 2007-2013 г. съдържа анализ на текущата социално-икономическа ситуация в общината, като са отчетени настъпилите промени в периода от 2005 до 2010 година. Формулирана е ясна визия за развитие на общината, актуализирани и допълнени са основните приоритети, специфични цели и мерки.

 

Целта на Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Сапарева баня 2007-2013 г. е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Плана.


Документът е валиден до края на : 2013 г.