Стратегически документи

Национална програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.

Програмата попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включена е към т. 6.1. от Приложение № 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми и е предмет на задължителна ЕО. Необходимостта от извършване на ЕО за тази програма е регламентиранa и с чл. 28, ал. 2 от Закона за управлението на отпадъците.
Предвид изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) програмата е предмет и на оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО.

Програмата е актуализирана с Протокол № 33.1 на Министерския съвет от 14 септември 2010 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Министерския съвет от 09.01.2009 г.