Стратегически документи

Стратегия за развитие на местата за лишаване от свобода в Република България за периода 2009-2015 г. и План за действие за изпълнение на стратегията

Стратегията отразява намеренията на правителството за утвърждаване на съвременен модел на управление и развитие на пенитенциарната система в съответствие с международните минимални стандарти, приети за местата за задържане, и с Европейските правила за затворите и е част от отговорностите му за изграждане и провеждане на последователна и цялостна политика в наказателно-изпълнителната  област.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 767 на Министерския съвет от 08.12.2008 г.