Стратегически документи

Национална програма за профилактика и контрол на кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции в Република България за периода 2008 – 2009 година

Стратегическата цел на програмата е намаляване на заболяемостта и смъртността от кърлежовопреносими инфекции и свеждането им до спорадични случаи в страната, както и постигане на нов, съвременен подход за профилактика и борба с кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции за установяване на трайна тенденция за снижаване на заболяемостта и смъртността от КПИ и прогресивно намаляване броя на лицата, ухапани от кърлежи.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Протокол № 48.26 на Министерския съвет от 20.12.2007 г.