Стратегически документи

Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и план за действие

Стратегията разглежда едновременно справедливия достъп до здравни услуги, природната среда, политическото управление и социално-икономическото развитие. Тя е насочена към интегриране на грижата за здраве на българските граждани във всички политики - външна политика на страната, политика за национална сигурност, политика за финансова стабилност, политика за социална солидарност и справедливост, политика за опазване на околната среда, политика в областта на образованието и науката, политика при бедствия и аварии и други.

Годишният доклад за състоянието на здравето на гражданите и за изпълнението на Националната здравна стратегия през  2012 г. е приет с Протокол № 49.1 на Министерския съвет от 04 декември 2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 05.12.2008 г.