Стратегически документи

Експортна политика на Република България 2008-2013 г.

Експортната политика на Република България има за цел подобряването на инвестиционната среда в България, насърчаване на капиталовложенията с висока добавена стойност, подобряване на инвестиционния маркетинг, обслужването на инвеститорите и осъществяване на проактивна експортна политика. 

В документа е регламентирано развитието на индустриалните зони, за чиято инфраструктура е осигурена подкрепа от държавата.

„Визия 2013” предвижда и разработването на цялостна маркетингова програма по целеви сектори, региони и стратегически инвеститори, както и поддържането на интегрирана информационна система. Тя ще включва обща икономическа, аналитична и статистическа информация, данни за развитието на социално-икономическите показатели по региони и т. н.

За подобряване на административното обслужване ще бъдат въведени нови услуги и ще се подобри капацитетът на Българската агенция за инвестиции.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 50.35 на Министерския съвет от 23.12.2008 г.