Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Невестино 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Невестино 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Докладът за Междинната оценка представя резултатите от първата Междинна оценка  на Общинския план за развитие на община Невестино в 2007-2013 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 158 на Общинския съвет от 29.07.2005 г.