Стратегически документи

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

Програмата цели осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал; мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси; стимулиране на прилагането на иновативни подходи в преподаването на децата с различни способности. Националната програма "С грижа за всеки ученик" е приета с Решение № 702 на Министерския съвет от 11 ноември 2008 г. на основание § 77, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2008 г.