Стратегически документи

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 г.

Стратегията очертава приоритетите и действията, които ще предприеме страната ни във връзка с подготовката на българските граждани за активно участие в глобалната икономика.

Националната стратегия за учене през целия живот цели да обедини усилията на институциите и гражданите в Република България – учащите се, обучаващи институции, държавни органи, работодатели, синдикати, общински администрации, местни общности и другите партньори, за да се създадат условия всеки да има възможност да учи, да се развива като личност.

Планът за действие за 2010-2011 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот е приет с Протокол  № 38.14 от 27 октомври 2010 г.

Планът за действие за 2012-2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот е приет с Протокол № 3.1 от 25.01.2012 г.

В него са предвидени дейности и мерки, насочени към осигуряване на по-широк достъп до образование и обучение, което ще увеличи степента на участие като цяло, включително и на групите в неравностойно положение. Нормативно ще се осигурят механизми за валидиране на резултатите от неформалното обучение и самостоятелното учене. Ще бъдат създадени предпоставки за внедряване на европейски инструменти и практики в системата за професионално образование и обучение. Осигуряват се условия за усвояването на ключовите компетентности за учене през целия живот и за кариерно ориентиране и консултиране с цел улесняване на преходите и за вземане на решения относно образованието, обучението и професионалното развитие. Планирано е изграждането на национална система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация.

 

В резултат от изпълнението на Плана за действие и въвеждането на разнообразни възможности за формално, неформално и самостоятелно учене, се очаква по-ефективното развитие на системата за учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите на учащите се от различни възрасти. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 42.1 на Министерския съвет от 30.10.2008 г.