Стратегически документи

Национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование

Програмата цели осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда, както чрез финансово ангажиране на бюджетни средства, така и чрез съфинансиране от страна на работодателите.

Другата основна цел на програмата е повишаване относителния дял на трудовата и социалната реализация на завършващите професионално образование по изучавана професия, чрез осигуряване училищни практики в реални работни условия. Програмата е одобрена с Решение № 621 на Министерския съвет от 30 септември 2008 г. на основание §77, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2008 г.