Стратегически документи

Национална програма "Училището - територия на учениците"

Програмата е приета с Решение № 245 на Министерския съвет от 20 април 2007 г., актуализирана с Решение № 503 на Министерския съвет от 5 авгус 2008 г. на основание §77 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2008 г.