Стратегически документи

Национална програма "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване"

Основна цел на Националната програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване, е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап.

Програмата е приета с Решение № 503 на Министерския съвет от 5 август 2008 г. на основание §77 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2008 г.