Стратегически документи

Национална програма "Съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата"

Националната програма за съфинансиране цели да обедини усилията на централната и местната власт при подобряване на материалната база на училищата. Програмата е приета с Решение № 503 на Министерския съвет от 5 август 2008 г. на основание §77 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.

 


Документът е валиден до края на : 2008 г.