Стратегически документи

Национален план за действие "Храни и хранене 2005-2010 г."

Стратегическата цел на Националния план за действие "Храни и хранене 2005 - 2010 г." е да се подобри здравето на населението в България чрез подобряване на храненето за намаляване риска от заболявания, свързани с храните и храненето. Специфичните цели на плана са :
1. да се извършат положителни промени в националния хранителен модел, за намаляване
риска от хранителни дефицити и хронични заболявания, свързани с храненето;
2. да се намали рискът за здравето, свързан със замърсители и добавки в храните;
3. да се подобри осигуряването на храни, както и достъпът до тях на цялото население.
 

 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 18.08.2005 г.