Стратегически документи

Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в РБ

Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България се основава на постигнатото в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит през последните години. Тя очертава приоритетите на българското правителство за периода 2008 – 2010 г., насочени към ефективно прилагане на новия модел на вътрешен контрол в организациите от публичния сектор.

За изпълнението на стратегията министърът на финансите утвърждава ежегоден план за действие и докладва неговото изпълнение пред Министерския съвет. Докладът за изпълнението на плана за 2008 г. е приет с Протокол № 7.15 от заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2009 г.

Докладът за изпълнението на плана за 2009 г. е приет с Протокол № 6.17 от заседанието на Министерския съвет на 10 февруари 2010 г.

Докладът за изпълнението на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България за 2008 - 2010 г. е приет с Протокол № 8.5 от заседанието на Министерския съвет на 23 февруари 2011 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 13.20 на Министерския съвет от 20.03.2008 г.