Стратегически документи

Програма за младежките дейности 2008 - 2010 г.

Програмата е актуализирана с Протокол № 45.1 от заседанието на Министерския съвет на 18 ноември 2009 г. Програмата е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младите хора в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.
Целта на програмата е осъществяване на ефективна национална политика за младежта, стимулиране инициативността на младите хора и техните организации и структури при успешното им развитие и реализация в обществения живот. 
Изпълнители на дейностите по ковано желязопрограмата, самостоятелно или в партньорство, могат да бъдат младежки неправителствени организации, регистрирани като такива по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и отговарящи на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта, както и други юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи младежки дейности, отразени в съдебната им регистрация.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 16.4 на Министерския съвет от 17.04.2008 г.