Стратегически документи

Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2007 - 2013 г.

Регионалният план за развитие на Югоизточния район за планиране, като един от шестте плана за развитие на ниво NUTS II за периода 2007–2013 г., е основен документ за планиране на регионалното развитие в Република България. Документът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и взаимовръзката между целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), Областните стратегии за развитие на трите области, включени в територията на района – Бургас, Сливен и Ямбол и на инициативите на съставните на района общини. НСРР и регионалните планове се изготвят в съответствие с целите и приоритетите на Националния план за развитие.

Докладът за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г. е приет с Протокол № 29.46 на Министерския съвет от 27 юли 2011 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточния район за периода 2011-2013 г. е приет с Решение № 166 от 10 февруари 2012 г.

Докладът относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г. е приет с Протокол № 15.4 от 15 април 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1018 на Министерския съвет от 30.12.2005 г.