Стратегически документи

Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране 2007 - 2013 г.

Планът за развитие на Северния централен район за планиране (СЦРП) е разработен на основание чл. 11 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. бр. 14 от 20 февруари 2004 г., изм. ДВ. бр.32 от 12 април 2005 г. и в съответствие с Наредбата за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие, приета с ПМС № 317 от 24.11.2004 г., обн. ДВ. бр. 106 от 03.12.2004 г.

Докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северния централен район от ниво 2 (2007-2013 г.) е приет с Протокол № 29.49 на Министреския съвет от 27 юли 2011 г. 

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район  за периода 2011 - 2013 г. е приет с Решение № 82 от 30 януари 2012 г.

Докладът относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г. е приет с Протокол № 14.9 от 08 април 2015 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1019 на Министерския съвет от 30.12.2005 г.