Стратегически документи

Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007 - 2013 г.

Регионалният план за развитие на Югозападен район за планиране е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. Той определя целите и приоритетите за развитието на плановия район като елемент от развитието на страната и е разработен в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие.

Докладът за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 (2007-2013 г.) е приет с Протокол № 28.3 на Министерския съвет от 20 юли 2011 г. 

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район  за периода 2011 - 2013 г. е приет с Решение № 115 от 10 февруари 2012 г.

Докладът относно резултатите от последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007 - 2013 г. е приет с Протокол № 15.5 от 15 април 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1016 на Министерския съвет от 30.12.2005 г.