Стратегически документи

Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране 2007 - 2013 г.

Регионалният план за развитие представлява основният планов документ, дефиниращ политиката за устойчиво социално-икономическо развитие на Южния централен район за планиране в съответствие с целите и приоритетите на националната политика за териториално сближаване, чрез преодоляване на между-регионалните неравенства и вътрешно-регионални различия.
Регионалният план за развитие е разработен за седемгодишен период от 2007 – 2013 г., като съвпада с периода на действие на Националния план за развитие, Националната оперативна програма за регионално развитие и общинските планове за развитие.

Докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южния централен район от ниво 2 (2007-2013 г.) е приет с Протокол № 29.50 на Министерския съвет от 27 юни 2011 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район  за периода 2011 - 2013 г. е приет с Решение № 117 от 10 февруари 2012г.

Докладът относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г. е приет с Протокол № 15.3 от 15 април 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1015 на Министерския съвет от 30.12.2005 г.