Стратегически документи

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2011-2015 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2011-2015 г. е приет на основание чл. 10,  ал. 3 от Закона за регионалното развитие и чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Той има зацел да актуализира приоритетите в Националната стратегия до края на периода до 2015 г. И е изготвен на база междинна оценка на стратегията.

Националната стратегия за регионално развитие е приета с Решение № 294 на Министерския съвет от 21 април 2005 г.

Междинният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионалното развитие на Република България за периода 2005-2015 г. е приет с Протокол № 22.1 на Министерския съвет от 08 юни 2011 г.

Документът не е действащ стратегически документ след приемането на Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г.

С Решение № 191 на Министерския съвет от 6 април 2017 г. е одобрен Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионалното развитие на Република България за периода 2005-2015 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 922 на Министерския съвет от 16.12.2011 г.