Стратегически документи

Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2005 - 2015 г.

Основната цел на програмата е да обедини, насочи и координира усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на гражданските сдружения, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за повишаване на жизнения стандарт и за равноправното интегриране на ромите в българското общество.

С Протокол № 19.1 от 11 май 2005 г. на Министерския съвет е приет План за действие 2006-2007 г. за изпълнение на Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България

С Протокол № 4.20 от 29 януари 2009 г. на Министерския съвет е приет План за действие за 2008-2009 г. за изпълнение на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в България.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 12.2 на Министерския съвет от 22.03.2006 г.