Стратегически документи

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.

Оперативната програма ще  подпомага развитието на предприятията и пазарните им предимства за да се справят с конкурентния натиск на европейския и международните пазари като предоставя непряка помощ. Предвидени са преки инвестиции в подкрепа за създаване и внедряване на нови продукти, базирани на съвместни научно-приложни разработки, които да се приложат в производствения процес, стартиране на собствен иновативен бизнес, модернизация и технологичното обновление, въвеждане на енергоспестяващи технологии в производството.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Оперативната програма.

Интернет страница на Оперативна програма "Конкурентоспособност 2007 - 2013 г."


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.20 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.