Стратегически документи

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Документът определя основните насоки за развитие на транспортната инфраструктура в България през периода 2007 – 2013. Тя подкрепя инвестициите в строителство, модернизация и рехабилитация на националната транспортна пътна и железопътната инфраструктура, подобряването на транспортните връзки със съседни страни, на корабоплаването и безопасността по морските и вътрешноводни пътища на България, развитието на комбиниран транспорт. Основните цели поставени в програмата са развитие на пътната и железопътна инфраструктура по трансевропейските и основни национални транспортни оси.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Оперативната програма.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.29 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.