Стратегически документи

Стратегия за децентрализация

Стратегията е важен програмен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на гражданите.

Годишният доклад за изпълнението на Стратегията за 2006 г. е приет с Протокол № 25.2 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2007 г.

Годишният доклад за изпълнението на Стратегията за 2007 г. е приет с Протокол № 31.2 от заседанието на Министерския съвет на 07 август 2008 г.

Годишният доклад за изпълнението на Стратегията за 2008 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 646 от 21.о7.2009 г.

 


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Решение № 424 на Министерския съвет от 05.06.2006 г.