Стратегически документи

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г.

Програмата предвижда инвестиции в проекти, които защитават идея за придобиване на нови знания и умения. Целта е да се утвърди практиката човек да повишава професионалната си подготовка през целия си живот, да се осигури по-високо качество на работната сила, и достъп до качествено образование и обучение за всички. Ще се финансират проекти, които осигуряват равенство на възможностите и насърчават развитието на социалната икономика. Основните приоритети заложени в програмата са насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването, повишаване на производителността и адаптивността на заетите, подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Оперативната програма.

Интернет страницата на Оперативна програма "Разчитие на човешките ресурси 2007-2013 г."

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.28 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.