Стратегически документи

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2007 - 2010 г.

Основна цел на Националната стратегия е постоянното ограничаване на броя на пътнотранспортните произшествия и броя на загиналите и ранените граждани от тях. Към края на 2010 г. броят на загиналите да бъде намален до 700, а броят на
ранените – до 25 % спрямо средните показатели за периода 2002 – 2005 г.

Програмата на Министерството на образованието и науката е одобрена със Заповед РД09-436 от 11.04.2007  на министъра на образованието и науката


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 53.3 на Министерския съвет от 28.12.2006 г.