Стратегически документи

Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

Стратегията цели ефективна превенция  и противодействие на измамите и злоупотребите със средства на европейските общности. Както и тяхното разкриване, преустановяването на такива измами и постигане на висока степен на защита на финансовите интересите на Европейския съюз.


Документът е валиден до края на : 2008 г.
Документът е приет с Протокол № 41.7 на Министерския съвет от 13.10.2005 г.