Стратегически документи

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013 г.

Оперативната програма ще подкрепя мерки за укрепване на административния капацитет на всички нива – централно, регионално и местно. Целта е да се подпомогне ефективното функциониране на администрацията, което ще доведе до подобряване на качеството на предлаганите услуги на гражданите и бизнеса. Средствата по програмата са от Европейски социален фонд. Основните приоритети, заложени в документи са доброто управление, управлението на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество, качественото административно обслужване и развитие на електронното управление.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Оперативната програма.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.31 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.