Стратегически документи

Регионален план за развитие на Севeрозападен район за планиране 2007 - 2013 г.

Регионалният план за развитие за Северозападния район за планиране е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, с целите и приоритетите
на Националната стратегия за регионално развитие, Областните стратегии за развитие на трите области, включени в територията на района – Монтана , Враца и Видин. 

Докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападния район от ниво 2 (2007-2013 г.) е приет с Протокол № 29.47 на Министерския съвет от 27 юли 2011 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район  за периода 2011 - 2013 г. е приет с Решение № 83 от 30 януари 2012 г.

Докладът относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северозападен район е приет с Протокол № 14.8 от 08 април 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1017 на Министерския съвет от 30.12.2005 г.