Стратегически документи

Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007 - 2013 г.

Разработването на “Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2007-2013 г.” е обосновано от:
• изискванията на чл.11 от Закона за регионално развитие;
• необходимостта от политически документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика в Североизточния район за планиране;
• необходимостта от обвързването на целите и приоритетите на регионалното развитие с цялостния процес на планиране и програмиране в страната в съответствие с изискванията на ЕС и Стратегията за участие в Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.

Докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2 (2007-2013 г.) е приет с Протокол № 29.48 на Министерския съвет от 27 юли 2011 г. 

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район  за периода 2011 - 2013 г. е приет с Решение № 81 от 30 януари 2012 г.

Докладът за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2007-2013 г. е приет с Протокол № 14.7 от 08 април 2015 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1014 на Министерския съвет от 30.12.2005 г.