Стратегически документи

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Програмата ще подкрепя мерки за възстановяване и обновление на градовете, развитието на туризма, разработване на местни и регионални транспортни схеми и подпомагане на интегрирани инициативи за регионално и местно развитие. Средствата по тази програма са от Европейския фонд за регионално развитие. Основните цели заложени в програмата са устойчиво и интегрирано градско развитие, регионална и местна достъпност, устойчиво развитие на туризма.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Оперативната програма.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.32 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.